XV. Svetový deň Zeme

Svetový deň Zeme
03.05.2023

XV. Svetový deň Zeme

ODKAZY LESA v Okoči

Pod záštitou poslanca TTSK a starostu obce Ladislava POLÁKA 

 

Neuveriteľných pätnásť rokov sa v tento deň stretávame v obci OKOČ, kde v spolupráci so Spojenou školou, ako aj so škôlkarmi, školákmi a klientami Domova soc. starostlivosti a Obecným úradom pripravujeme bohatý program s cieľom spoznávania a  ochrany prírody. Vzácnu záštitu od samého začiatku máme u pána starostu, poslanca TTSK Ing. LADISLAVA POLÁKA.

V tomto roku sme sa stretli dňa 25. apríla  v priestoroch Spojenej školy v hojnom počte. Bolo nás spolu takmer 130! Vždy sem prichádzajú deti domácej i susednej materskej školy, z Opatovského Sokolca, žiaci Špeciálnej ZŠ a študenti Spojenej školy, ako aj žiaci ZŠ  Jánosa Aranya a tiež z Domova sociálnej starostlivosti.  V Okoči / a to  sa tešíme, že už pribúda veľa takých obcí a škôl/ Svetový deň Zeme nie je „len“ 22. apríla, ale dlho dlho pred tým. V Okoči aj celý rok. Pravidelne zbierajú smeti v obci i v chotári a možno už ani toľko nevyhadzujú, sadia stromy, kvety a počas roka sa o zeleň aj príkladne starajú, separujú odpad, kompostujú atď.  A tak na slávnosť sa pripravuje pestrejší celodenný  program, ktorý má  dve silné úlohy, jednu - vzdelávať sa, poznávať prírodu a druhú - vytvárať, vzbudzovať citlivý  vzťah k životnému prostrediu, ktoré je všade okolo nás. K tomu aj dnes slúžili početné expozície v priestoroch školy a celodenný program.

Hlavná téma bola: ŽIVOT V LESE.

Po úvodnom privítaní prítomných Mgr. Zuzanou Ilcsikovou, učiteľkou Spojenej školy, nasledoval slávnostný príhovor starostu obce Okoč, poslanca TTSK Ing. Ladislava Poláka, ktorý vysoko hodnotí fakt, že naša tradícia je spoločne udržiavané už tak dlho. A čo všetko sa za ten čas zmenilo.  Následne pani riaditeľka  Spojenej školy  Mgr. Ildikó Hrubá, privítala všetkých hostí a prítomných. Program začal odznením Piesne Zeme od Bakó Krisztiny, nasledovala vedomostná prezentácia Mgr. Zuzany Ilcsikovej  VTÁK ROKA  2023Murárik červenokrídly. Žiaci ZŠ Jánosa Aranya  v Okoči nám predstavili svoje práce s témou lesa -  Listnaté a ihličnaté stromy. Program pripravili Mgr. Zuzana Csápaiová, riaditeľka školy a Enikő Bartalosová – vychovávateľka.  Radosť a veselicu do programu priniesli tí najmenší – škôlkari. Deti z MŠ Okoč s  programom Bc.  Zuzany Kosárovej, riaditeľky školy a Ildikó Tornóczi Kölesová zatancovali a zaspievali pásmo s názvom  KRÍKY a HUBY.

Veľmi nežný program si pripravili  deti z MŠ Opatovský Sokolec pod vedením Mgr.  Kataríny Kissovej, riaditeľky školy a Viktórie Ládi s názvom LESNÉ ZVIERATÁ. Deti boli prezlečené za jednotlivé zvieratká a inšpiráciou boli detské riekanky a hádanky na charakteristiku toho ktorého zvieraťa, ktoré žije v lese.

Prišli medzi nás aj klienti DSS Okoč a pod vedením titul Vilmy Metonovej a hravou formou nám predstavili niektoré lesné vtáčiky zo Žitného ostrova. V závere tohto scenára prišli žiaci domácej  Špeciálnej  ZŠ internátnej   a Odborného  učilišťa internátnej v Okoči s hranou scénkou  OCHRANA LESA pripravila ich Mgr. I. Hrubá, zástupkyne Spojenej školy – Mgr. Katalin Ráczová, Mgr. Eva MajerMgr. Zuzana Ilcsiková. Scénka názorne poukázala na problém smetí v prírode.

Po prestávke nasledoval ešte vedomostný kvíz z prírody, zvierat i rastlinstva, ktorého so deti i dospelí zúčastnili s veľkým záujmom. Priebežne počas celého dňa však prebiehali aj tvorivé dielne  v priestoroch školy, a aj v jej exteriéri. Žiaci vonku so záhradníkmi sadili stromy, vnútri predviedol košikár Kálmán VARGA prácu s prútím, ktoré nazbieral v našich chotároch. Ukázal deťom ako sa robili voľakedy metly doma a nekupovali sa v obchodoch, taktiež rôzne druhy košíkov a deti si mohli vyskúšať pletenie z prútia na malých korbáčikoch. A to sa im náramne páčilo. Cukrári odborného učilišťa  si pre účastníkov pripravili sladké prekvapenie – medovníky, ktoré deti s potešením zdobili.

V závere nasledovalo slávnostné vyhodnotenie podujatia Svetového dňa Zeme, odovzdanie diplomov a vecného daru z Osvety – praktického náradia  do záhrady, ale aj upomienkového darčeka a Pamätného listu od hostiteľov. Taktiež bol vyhodnotený kvíz a ocenení úspešní  účastníci.

Súčasťou podujatia bola aj pestrá výstava k nosnej téme podujatia – Odkazy lesa . 

Podujatie veľkoryso podporila firma MINIT s.r.o.- vrúcne ďakujeme.

Vedúcou podujatia bola odborná metodička ŽOS Mgr. E. Sinová.

Dvojjazyčné podujatie.

 

Text: -sve-

Foto: Bc. Áron Derzsi

 

Obrázky