O nás

O nás

Žitnoostrovské osvetové stredisko je príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Vznik – od roku 1960. 

Úlohou Žitnoostrovského osvetového strediska je zabezpečovať podujatia pre občanov Slovenskej republiky (hlavne Žitného ostrova) v každej oblasti kultúry a kultúrneho života.
Žitnoostrovské osvetové stredisko zabezpečuje metodickú pomoc, odborné poradenstvo, vypracúva a predkladá projekty.

Svoju aktivitu zameriava na každú vekovú kategóriu od škôlkarov až po dôchodcov a zaoberá sa i tretím sektorom. Rozvíja aktivity na úseku práce výchovy mládeže a dospelých.
Taktiež vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, zachovávanie tradícií a ZUČ. Žitnoostrovské osvetové stredisko je organizátorom kultúrnych a vzdelávacích podujatí, prehliadok, súťaží, seminárov i výstav vo vysokej miere dvojjazyčne. Pôsobí vo všetkých žánroch záujmovej umeleckej činnosti ako divadlo, hudba, folklór, hovorené slovo, spev, výtvarníctvo, fotografia, film.

Vytvára informačný servis o kultúrnom dianí v okrese o čom svedčí aj každoročne vydaný dvojjazyčný časopis Osvetár – Népművelő.

Oblasti nášho pôsobenia:

  • záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)
  • výchovná a vzdelávacia činnosť
  • výchova v oblasti národného povedomia
  • miestna kultúra - spolupráca s obcami
  • environmentálna výchova
  • výchova k prosociálnosti
  • práca s menšinami
  • cezhraničná spolupráca
  • výstavná činnosť

Obrázky