Žiaci sa školili... Bezpečne na cestách

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
24.10.2022

Žiaci sa školili... Bezpečne na cestách

Najefektívnejším spôsobom boja proti sociálno-patologickým javom je ich prevencia. Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/, metodička Mgr. Erika Sinová, v spolupráci s mjr. Mgr. Ivetou Végh z Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede vzdelávajú v oblasti prevencie sociálno-patologických javov rôzne vekové kategórie. Škôlkarov, deti, mládež  či seniorov.  Účastníkmi cestnej premávky, či už ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy, sú aj školopovinné deti. Bezpečnejšie správanie sa na ulici, či cestách je predpokladom zníženia nehodovosti a zlepšenia dopravnej situácie. 
Školáci zo Základnej školy s vjm. v Čenkovciach sa v októbri preškolili. Dňa 4. októbra bola témou „Bezpečnosť na cestách“. Žiaci sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky, naučili sa ako ochrániť zdravie a život. Prostredníctvom interaktívnej prednášky a prezentácie získali teoretické poznatky o pravidlách cestnej premávky, správania sa na ulici a možnosti ich uplatnenia v praktických aktivitách. Školenia sa zúčastnilo takmer 30 žiakov 1. – 4. ročníka školy. Obdržali náučný pracovný list  a dvojjazyčné metodické tlačoviny v SK a HU jazyku, ktoré v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede vytvorilo a vydalo z vlastného rozpočtu  Žitnoostrovské osvetové stredisko.
Dňa 11. októbra sa preventistky venovali „Eko-výchove“ a environmentálnej kriminalite s cieľom vytvoriť návyky pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu a aj k jeho ochrane. Školenia sa zúčastnilo 30 žiakov 1. – 4. ročníka školy. 
Text a foto: Mgr. E. Sinová

Obrázky