69. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Hviezdoslavov Kubín
06.04.2023

69. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Na osvete opäť ako v úli ...

( fotogaléria - I. kategória)

V dňoch 29. a 30. marca 2023 sa v priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska (zriaďovateľ TTSK) uskutočnil 69. regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a divadelnej poézie Hviezdoslavov Kubín 2023, na počesť 174. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava. Odborným garantom a vyhlasovateľom a finančným prispievateľom celoslovenskej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum.

Odborná porota piatich vekových kategórií pracovala pod vedením jej predsedníčok, menovite Mgr. art. Renata Jurčová, metodička pre umelecký prednes Národného osvetového centra, Bratislava a Mgr. Jaroslava Čajková, bývalá dlhoročná odborná metodička NOC pre umelecký prednes a divadelné umenie. Členkami poroty boli Mgr. Dáša Szabóová, Mgr. Erika Forgách, Mgr. Kamila Rehorovská a Mgr. Zlatica Ilievová. Do 69. ročníka regionálneho kola súťaže sa celkovo zapojilo 11 škôl, vyučujúcich v slovenskom jazyku, okresu Dunajská Streda: Základná škola, Smetanov háj, Dunajská Streda; ZŠ, Jilemnického ulica, Dun. Streda; ZŠ Mateja Bela, Šamorín; ZŠ J. A. Komenského, Veľký Meder; Základná škola, Gabčíkovo; ZŠ Zlaté Klasy; ZŠ Lehnice; Cirkevná spojená škola sv. Martina, Hviezdoslavov; Ga lektorka ymnázium M. R. Štefánika, Šamorín; QSI International School of Bratislava, Šamorín; Obchodná akadémia, Veľký Meder.

V piatich kategóriách recitovalo takmer 60 recitátorov. Na krajskom kole nás budú reprezentovať:

1. kategória – poézia:

1. Zlaté pásmo - Natália Frajková - pripravila ju Mgr. Alexandra Ásványiová, Základná škola Mateja Bela, Šamorín,

1. kategória – próza:

1. Zlaté pásmo - Samuel Vlčko – pripravila ju Mgr. Milada Boldišová, Základná škola, Kvetoslavov,

2. kategória – poézia:

1. Zlaté pásmo - Ema Chuzhba - pripravila Mgr. Marta Galbáčová, Základná škola Mateja Bela, Šamorín

2. kategória – próza:

1. Zlaté pásmo - Oľga Pitoňáková - pripravila ju Mgr. Renáta Ondrejková, Základná škola, Lehnice

3. kategória – poézia:

2. Strieborné pásmo - Hanka Kaláberová – pripravila Mgr. Renáta Ondrejková, Základná škola, Lehnice,

3. kategória – próza:

1. Zlaté pásmo - Marína Mitrová – pripravila ju Mgr. Gabriela Šechná, Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín,

5. kategória – próza:

1. Zlaté pásmo - Mgr. Iveta Meszárošová

Potešilo nás, že v takmer všetkých kategóriách pribudli aj noví recitátori, až na 4. kategóriu prednesu a v nej žiaľ neúčasť našich zodpovedne sa pripravujúcich tohtoročných maturantov. Po súťaži sa uskutočnil odborný hodnotiaci rozborový seminár a po ňom slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže.

Recitátori sa umiestnili v Zlatom, Striebornom alebo Bronzovom pásme. Všetci recitátori boli ocenení diplomami, pekným i publikácia ŽOS a víťazní recitátori hodnotnými knihami. Taktiež boli ocenení aj pedagógovia, pripravujúci víťazov, čo robí jedine na Osveta, diplomami a milými darčekmi.

Porota konštatovala, že recitátori pracovali s vybraným textom i s jeho dramaturgiou. Výber textov zväčša zodpovedal vekovej kategórii ale i mentalite recitátora. Medzi účastníkmi boli aj talentovaní žiaci, ktorí svojím prirodzeným citom, spojeným s darom talentu, priniesli svojou interpretáciou pekné zážitky.

Podujatie realizované aj z finančných prostriedkov Národného osvetového centra.

Sponzorom podujatia bola spoločnosť Minit Slovakia, spol. s.r.o. Ďakujeme za štedrú podporu.

Atmosféra podujatia bola úžasná, plná radosti a vzájomnej podpory. Ďakujeme všetkým súťažiacim, paniam učiteľkám a pánom učiteľom, ako aj rodičom ktorí v mnohých prípadoch nielen pripravujú svoje deti , ale prídu aj k nám , na Osvetu. Veru bolo u nás ako v úli, všetky priestory hlavnej budovy a Gallery Nova úspešné naplnené.

Víťazom srdečne blahoželáme a na krajskom kole ,v Trnave, im želáme veľa úspechov!

Podujatie metodicky viedla Mgr. Erika Sinová.

Vo fotogalérii I. Kategória

Text: Mgr. E. Sinová

Foto: Bc. J. K. Stefankovics, Bc. Á. Derzsi a žos-jAs

 

Dokumenty

Obrázky