Žiaci sa školili… teraz vo Veľkom Mederi:

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
22.06.2022

Žiaci sa školili… teraz vo Veľkom Mederi:

Šikana, kyberšikana a kriminalita mládeže

 

Nie je žiadnym tajomstvom, že v medziľudských vzťahoch postupom času narastajú mnohé negatívne javy. Základom sú nespracované stresy, problémy, neúspechy. Takto vzniká a g r e s i a, ktorá sa môže obrátiť dovnútra – vtedy je človek chorý, nebezpečný pre seba, alebo von, vtedy je človek, nebezpečný pre okolie – arogantný, agresívny.

Nové technológie poskytujú aj nové možnosti prejavu agresivity. K nim môžeme zahrnúť aj šikanovanie, či už priame, alebo prostredníctvom sociálnych sietí, čím priamo narastá miera kriminality mládeže. Prevencia je najlepšia cesta ako zo začarovaného kruhu ...

Práve v rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, preventistka kpt. Bc. Iveta Végh v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /zriaď. TTSK/, s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou sa v dňoch 2. a 14. júna 2022 uskutočnili stretnutia s týmto zámerom so žiakmi 8. - 9. ročníka Základnej školy B. Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi na tému „Šikana" a „Kyberšikana" a „Kriminalita mládeže“.  Spolu sa zúčastnilo takmer 90 žiakov školy. Cieľom preventívneho programu je aktívnou, interaktívnou a zážitkovou formou s danou cieľovou skupinou eliminovať či zamedziť eskalácii nežiadúceho správania. V tejto súvislosti preventistka polície, prostredníctvom filmu „Kyberšikanovanie, zatočme s ním spoločne”, prednášky s následnou besedou upozornila na šikanovanie, ktoré môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu. Pri šikanovaní – kyberšikanovaní - najčastejšie prostredníctvom internetu, je cieľom niekomu ublížiť, prípadne ho zosmiešniť úmyselným opakovaným počínaním. Účastníci boli upozornení na možné riziká virtuálneho sveta, overenie si zdroja informácií, nakoľko nie všetko, čo je zverejnené na internete, je pravda. Žiakov upozornila na následky nevhodného, provokatívneho, nemiestneho chovania v diskusiách na internete, zneužitia profilu, identity a to aj z pohľadu paragrafov. Preventistka žiakom poskytla rady, ako sa majú brániť a na koho sa majú obrátiť. Informovala ich o adekvátnom postupe zablokovania účtu a ďalšej diskusie s agresorom. Zmazanie príspevkov, prístupu do diskusie prostredníctvom správcu sociálnych sietí alebo internetovej stránky.

Zdieľané informácie v snahe minimalizovať prejavy šikanovania na školách, ovplyvniť vytváranie pozitívnej klímy v triede, škole a znížiť protispoločenskú činnosť sa stretli s priaznivou odozvou. Žitnoostrovské osvetové stredisko zabezpečilo pre účastníkov dvojjazyčné metodické materiály „Pre život bez závislosti", „Povedz nie závislosti!", „Ako chrániť dieťa pred drogami" a „Slobodné nie drogám".

Vo vzdelávaní pokračujeme!

Text a foto: Mgr. Erika Sinová

 

Obrázky