Žiaci sa školili… teraz v Lehniciach

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
15.06.2022

Žiaci sa školili… teraz v Lehniciach

Odvrátená tvár internetu

Šikanovanie, kyberšikanovanie žiakov – žiakmi, študentov - študentmi je citlivá a v súčasnosti aj diskutovaná téma. Zvýšená pozornosť, orientovanie sa na včasné a efektívne podchytenie, poradenstvo a korigovanie rizikových prejavov a problémového osobnostného vývinu detí má v čase stúpajúceho „virtuálneho života“ detí a dospievajúcich  má aj  úspešné výsledky.

V rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, preventistka kpt. Bc. Iveta Végh v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/, s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, dňa 7., 8. a 9. júna 2022 prednášali a diskutovali so žiakmi 5. - 9. ročníka Základnej školy v Lehniciach, spolu takmer 170 žiakov školy, na tému „Odvrátená tvár internetu”,Šikana" a „Kyberšikana". Cieľom celoslovenskej preventívnej kampane s názvom „Odvrátená tvár internetu“ je  poukázať na zodpovednosť a bezpečnosť na internete, upriamiť pozornosť na tmavé zákutia online sveta, predovšetkým kyberšikanu. Komunikácia na sociálnych sieťach môže byť obzvlášť nebezpečná. Používaním internetu sa žiak, študent môže stať obeťou, ale aj páchateľom protiprávneho konania. V tejto súvislosti preventistka polície, prostredníctvom filmu „Kyberšikanovanie, zatočme s ním spoločne”, prednášky s následnou besedou upozornila na možné riziká zverejňovania súkromných informácií vo virtuálnom svete. Žiaci sú upozornení na fakt, že zverejnenie niečoho v online priestore je trvalé a informáciu, fotografiu, či video nemožno odtiaľ natrvalo odstrániť a zastaviť, zabrániť jej ďalšiemu šíreniu. Je im doporučené v online svete nezdieľať príspevky, nikoho nezosmiešňovať, neurážať, neponižovať ani neohovárať a v prípade obete si takúto komunikáciu uchovať. Účastníci sú informovaní o kyberšikane a jej trestnoprávnych následkoch.

Zdieľané informácie, v snahe pozitívne ovplyvniť postoj na vytváranie zdravého životného štýlu, klímy v škole a zníženiu protispoločenskej činnosti, sa u cieľovej skupiny stretli s priaznivou odozvou. Žitnoostrovské osvetové stredisko zabezpečilo pre účastníkov dvojjazyčné metodické materiály „Pre život bez závislosti", „Povedz nie závislosti!", „Ako chrániť dieťa pred drogami" a „Slobodné nie drogám".

Vo vzdelávaní pokračujeme!

 

Text a foto: Mgr. Erika Sinová

 

Obrázky