XIII. Svetový deň vody

Svetový deň vody
29.03.2023

XIII. Svetový deň vody

okresný metodický deň pre učiteľov

Žitnoostrovské osvetové stredisko dňa 23. marca 2023 usporiadalo v Klubovni ŽOS metodický deň pod heslom pri príležitosti už trinásteho ročníka Svetového dňa vody s témami Súčasné environmentálne problémy Podunajska, Obnova riečnych ramien a mokradí v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením / BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)/.

Mokrade boli prirodzenou súčasťou Žitného ostrova, mŕtve ramená pravidelne zaplavovali oblasti celého regiónu, čím zabezpečili prirodzený život a trvalo udržateľnosť flóry a fauny u nás. Žiaľ, výstavba vodného diela Gabčíkovo, po spustení a napriek prísľubom a plánom do tohto prírodného systému zasiahla veľmi negatívne. A akoby nestačilo, v ostatných desaťročiach sa tu betónuje, stavajú sa megaobchody a rozsiahle parkoviská s cieleným odtokom dažďovej vody do kanalizácie. Kolobeh vody v prírode, ako sme sa to učili dávno v škole už nefunguje. Bude vôbec dostatok pitnej vody pre obyvateľov Žitného ostrova? To je veru ťažká dilema.

Hlavnou lektorkou z obč.združenia BROZ bola plánovaná Mgr. Andrea Froncová, ktorá však z technických dôvodov nemohla prísť a nahradila ju kolegyňa Mgr. Karolína Sobeková - krajinná ochranárka prírody . Jej prednáška a videoprezentácia bola taká pútavá, že všetci prítomní, zo škôl a inštitúcií by ju veru privítali doma. Jednoduchým spôsobom vysvetlila deje v prírode, spomenula množstvo environmentálnych problémov, ktoré sa dajú odstrániť len tým, že budeme pozornejší a niektoré zasa tým, že budeme zodpovednejší. Hlavne ľudia, ktorí disponujú rozhodnutiami a pečiatkami! Lektorka predstavila aj aktuálnu ponuku programov, projektov a praktických aktivít obč.združenia BROZ: súčasné environmentálne problémy Podunajska – Obnova riečnych ramien a mokradí, Klimatická zmena a obnova mokradí – Zachráňme mokraď!

Ďalším prednášateľom v programe bol Bc. Peter Csudai z Občianskeho združenia Zelené dedičstvo/ Zöld örökség- Zelené dedičstvo /, ktoré sa bude zameriavať na ochranu prírody Klatovského ramena a jeho okolia. Ide v podstate o novú formáciu, ktorú sme chceli verejnosti predstaviť a oboznámiť s ich zameraním. Lektor účastným prezentoval aktivity ako Orezávanie a zachraňovanie hlavových vŕb, Projekt zachovania Klátovského ramena budúcim generáciám s názvom „Zlepšenie stavu mokrade” s vybudovaním náučného chodníka a plánovaného projektu zapojenia škôl. Školenia sa zúčastnilo takmer dvadsať zástupcov škôl a inštitúcií, koordinátorov environmentálnej výchovy okresu Dunajská Streda.

Podujatie bolo vedené dvojjazyčne. Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová. Účastníci si odniesli množstvo dvojjazyčných metodických materiálov: ŽOS, SEV Dropie, Správy CHKO Dunajské luhy - Štátnej ochrany prírody: Tajomstvá hávede. Ako aj dvojjazyčné materiály z našej Osvety: Odbaľme Žitný ostrov! a Vzduch nie je odpad. Ďakujeme sponzorovi podujatia MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o. za štedré pohostenie.

Text: Mgr. Erika Sinová + Jana Svetlovská

Foto: Bc. J. K. Stefankovics

 

Obrázky