VIAC AKO NI(c)K

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
18.04.2023

VIAC AKO NI(c)K

Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk

 

Stop šikane v akejkoľvek podobe! Nevhodné prezývky, zosmiešňovanie.... Nie vždy to prichádza len od rovesníkov. Čo ak ma šikanuje nejaký dospelý? Kto mi pomôže?

Na tieto otázky vám odpovedia na NÁRODNEJ LINKE POMOCI !!!

https://viacakonick.gov.sk/

 

Ako pomôcť deťom a mládeži?

Ako ďalej v prevencii ..?

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko pokračuje aj tento rok s obsiahlymi aktivitami v prevencii vzniku kriminality, drogovej závislosti a ďalších sociálno-negatívnych javov v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede, s preventistkou kpt. Mgr. Ivetou Végh pripravujeme nový kalendár stretnutí v školách s aktuálnymi témami. Tá najaktuálnejšia, zdá sa, je šikanovanie, ktoré má plné pole pôsobnosti aj na internete.

Dňa 14. IV. 2023  sa v klubovni Žitnoostrovského osvetového strediska stretli, kpt. Mgr. Iveta Végh z polície, Mgr. Štefan Radics, z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, ktorý je  koordinátorom ochrany detí pred násilím pre okres Dunajská Streda a za Osvetu sa boli prítomní Mgr. Jana Svetlovská, riaditeľka a Mgr. Erika Sinová, odborná metodička.

Cieľom našej spolupráce  je koordinácia  Národného  projektu podpory ochrany detí pred násilím pod názvom VIAC AKO NI(c)K,  Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk v rámci nášho okresu. Po vzájomnej informovanosti postupov a prevencii, Mgr. Štefan Radics predostrel  možnosti propagácie Národnej linky na stredných a základných školách v rámci okresu . Cieľom programu je prostredníctvom osobných stretnutí, prednášok, prezentácie a následnej diskusie zvýšiť právne vedomie detí a mládeže o aktuálnych „online“ problémoch a upriamiť pozornosť na Národnú linku na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K. Cieľom Národnej linky je poskytnúť pomoc deťom a mládeži, ktorí sú ohrození násilím, či už v bežnom živote, alebo v digitálnom priestore.

Komunikácia je dvojjazyčná – v slovenskom jazyku, maďarskom jazyku.

Kontaktná osoba : Mgr. Štefan Radics ......

 

Text: Mgr. E. Sinová

Foto: Bc. Á. Derzsi

 

Obrázky