VI. Svetový deň životného prostredia: Mysli globálne, konaj lokálne

Studňa Európy – zachráň živú vodu
16.06.2023

VI. Svetový deň životného prostredia: Mysli globálne, konaj lokálne

Žitnoostrovské osvetové stredisko už druhé desaťročie pripravuje množstvo podujatí a seminárov, tvorivých dielní a stretnutí s témou ochrany prírody u nás doma – na Žitnom ostrove. Komplexný program, ktorý je medzirezortný a jeho cieľom je prostredníctvom podujatí meniť vedomie verejnosti vo vzťahu k prírode sa volá STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu.

Prvý ročník  bol v roku 2007 a hneď sa prihlásilo takmer 3000 účastníkov.

Dňa 31. mája 2023 sme  v spolupráci s Podunajským ochranárskym združením – DUNAVIT okresný metodický deň s cieľom pripomenúť si Svetový deň životného prostredia, ktorý kalendárne pripadá na 5. jún a oslavuje sa už od roku 1973. Hosťom dňa bol Mgr. Peter FODOR, pedagóg, biológ, krajinný  ochranár, svetovo uznávaný fotograf divej prírody a zakladajúci člen občianskeho združenia DUNAVIT. Metodický deň sa niesol pod názvom Ochrana prírody – Mysli globálne, konaj lokálne! Priestory Klubovne Osvety  zaplnili koordinátori environmentálnej výchovy škôl a inštitúcií okresu Dunajská Streda, spolupracujúci na spoločnom projekte XVII. STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu!  Takmer dvadsať zástupcov škôl a inštitúcií:  ZŠ na Jilemnického ulici, ZŠ na ul. Smetanov háj obe z  D.Stredy,  Súkromná stredná odborná škola SD Jednota v Šamoríne,  ZŠ Mateja Bela v Šamoríne, Šp. základná škola internátna v Okoči, Odborné učilište internátne v Okoči, Senior park v Rohovciach a ZŠ s MŠ Józsefa Bódisa  v Čenkovciach.

Podujatie metodicky viedla Mgr. Erika Sinová, ktorá v úvode stretnutia privítala účastníkov, poďakovala im za doterajšiu spoluprácu a zdôraznila nevyhnutnosť neustáleho zvyšovania environmentálneho vedomia, informovanosti, a hlavne vytrvalú prácu v tejto oblasti a to už od útleho veku. Lektor, P. Fodor , s mimoriadnymi skúsenosťami priamo v teréne, v lesoch, poliach, ale aj priamo v mestách a obciach,  konkrétne poukázal na skutočnosti, ktoré ľudia bez výčitiek svedomia spôsobujú okolitému prostrediu: odlesňovanie, veľkopestovanie sóje a repky olejnej, vytváraním plantáží bez vetrolamov a remízok, zaberanie pôdy na iné účely ako pestovanie plodín /betónovanie úrodnej pôdy, zmenšovaním lesov, ich narušovanie, zmenšovanie celkovej výmery dažďových pralesov, výrub veľkých stromov, sadenie okrasných stromov až po  pokles počtu hmyzu… Poukázal aj na nevyhnutnosť ochrany, zachovania a revitalizovania prírodných území, zachovania ich pestrosti, so zameraním pozornosti na zelené, kvetnaté plochy, budovaním eko obydlí či uprednostňovaním čistej dopravy a preferovaním premávky na bicykli, pešej premávky v zmysle hesla „Každý sám za seba a celkovo spoločne”.

Diskutovaným témam sa nevyhla ani problematika týkajúca sa rybných či vodných tokov, mokradí Žitného ostrova,  ako zásobárne pitnej vody, princípov permakultúry, či Žitného ostrova ako regiónu pre vytvorenie prírodného národného parku. Prednáška bola obohatená video  prezentáciou z oblasti názornej ochrany prírody z činnosti DunaVit.

 

Podujatie bolo vedené dvojjazyčne.

Účastníci si odniesli množstvo metodických materiálov z edičnej činnosti Osvety v slovenskom i maďarskom  jazyku:  Odbaľme Žitný ostrov, Vzduch nie je odpad  a zo Slovenskej agent. životného prostredia SEV Dropie Tajomstvá hávede.

Ďakujeme za ústretovú spoluprácu Podunajskému ochranárskemu občianskemu združeniu DunaViT, ktoré medzičasom získalo aj jedno z hlavných ocenení Trnavského samosprávneho kraja za svoju pestrú environmentálnu  činnosť. Blahoželáme !

Za dlhoročnú spoluprácu v ochrane prírody a krajiny ďakujeme aj všetkým  našim koordinátorom. 

 

Podujatie veľkoryso podporila firma MINIT s.r.o.,  za čo jej vrúcne ďakujeme.

 

Text: -ES- +-sve-

Foto: Bc. Áron Derzsi

 

Obrázky