VI. cyklická tvorivá dielňa

03.03.2023

VI. cyklická tvorivá dielňa

Sviatok slovenčiny

Cyklické podujatie formou tvorivých dielní pripravuje Žitnoostrovské osvetové stredisko pre pedagógov, žiakov a študentov škôl so slovenským vyučovacím jazykom okresu Dunajská Streda v podstate už v roku 2001. Vzhľadom na problémy finančného krytia bolo toto podujatie prerušené. Teraz, v ostatných rokov a hlavne s podporou FPU už pokračujeme. Cieľom podujatia je rozvíjať zručnosti v oblasti umeleckého slova - prednesu poézie, prózy a dramatizácie textu, príprava talentovaných detí i pedagógov na postupové súťaže umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín a divadla Zlatá priadka, ktoré vyhlasuje Národné osvetové centrum.

Odbornou lektorkou je pani Mgr. Jaroslava ČAJKOVÁ, dlhoročná metodička Národného osvetového centra v Bratislave, ktorej ďakujeme, že celé tie roky prichádza k nám s neustále novými témami a je dôležitou motiváciou pre rast a zvyšovanie úrovne žiakov a študentov v našom okrese. Podľa finančných možnosti podujatie „putuje“ od Šamorína po Veľký Meder. S prihliadnutím na záujem a dopyt.

Tento rok sme začali tvorivou dielňou pre mladších žiakov v Klubovni osvety dňa 28. februára. Účasť bola naskutku bohatá a opäť len poklona pani lektorke, že to celé dopoludnie zvládala. Témou tohto stretnutia bol OBRAZ V UMELECKOM PREDNESE.

Ako nám prezradila pani lektorka, nemalou inšpiráciou pre túto tému je aj výzdoba osvety obrázkami zo súťaže Žitnoostrovské pastelky.

Vážne vzdelávanie malých recitátorov a ich učiteľov sprevádzal po celý čas živý záujem, sústredené ticho, ale aj veselý smiech, tvorivá atmosféra a radosť z práce. Pracovalo sa interaktívnou formou. Najprv sa však učili správne dýchať, pracovať s bránicou, mimickými svalmi na tvári, pracovať s dychom pri verejnom prejave, správne vyslovovať niektoré hlásky, veselo sa zabávali na náročných

„ jazykolamoch “ jazykových cvičeniach. Rozprávali sa celkom nezáväzne o tom, čo videli cestou na osvetu. Nuž, práve tu sa ukázalo, že vnímanie deti je veľmi sploštené. Videli autá a obchody, 99% detí si nič iné nevšimli ... Internet, ktorý ich zaplavuje „hotovými obrazmi“ si vyberá krutú daň. A potom išlo „do tuhého“. Deti i učitelia dostali vybraný text a pani lektorka ich veľmi hravým spôsobom viedla nielen do majstrovstva prednesu, ale aj do sveta fantázie. A tu sa ukázalo opäť úskalie novej doby. Deti mnohé, ešte do nedávna bežne používané slovenské slová, nepoznajú. Nepoznajú ich význam, dokonca ich ani nepočuli.

Dnes sa „lajkuje, četuje, smajlíkuje“, to každý pozná, prestali sme si písať listy, meilujeme, mesendžrujeme a miesto vyjadrenia pocitov používame systémom vytvorené tváričky ... Čím viac , tým lepšie.

Veľa sa pracovalo s tvorbou fantázie. „Zatvorte očká a predstavte si!“ Nuž, nebola to ľahká úloha. Sme zaplavení „hotovými, plochými, obrazmi“ - všetci. Kto je bubeník, kto je záletník ...? Bubeník napríklad dáva pozor pri prechode cez cestu a na výstrahu tam bubnuje, vraj, a záletník je niekto kto lieta ... Vysvetľovanie slov a pojmov. Základ úspešných rozhovorov. Pani lektorka Jarka Čajková im pomocou bubna či tamburíny predviedla rytmus a takt, ale aj pomlčku.

Deti mali možnosť kresliť z prečítaného textu, to čo ich najviac zaujalo. Deti ešte rady kreslia. To je aj cesta záchrany. Pozrieť sa na obraz, napríklad ten z Pastelkovej súťaže, zatvoriť oči a predstaviť si dej, zapojiť fantáziu, ktorú majú deti vďaka internetu zablokovanú. Aký zvuk by sa hodil ...? Až takto hlboko deti, ale aj učitelia mali možnosť ísť.

Dôvodom, ktorý motivoval osvetárov pripravovať takéto netradičné školenie je fakt, že na Žitnom ostrove klesá záujem o umelecký prednes a to nielen počtom, ale aj úrovňou, V okrese máme dokonca školy, ktoré sa už niekoľko rokov nezúčastnili ani postupovej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN! A nie je ich málo, žiaľ. Treba zdôrazniť, že aj tu sa ukázalo majstrovstvo lektorky – pani Čajkovej, ktorá program aktuálne prispôsobila danému stavu, pričom sa nestratil individuálny prístup. Súčasťou programu bola aj spätná väzba účastníkov a to anonymnou písomnou formou. Stala sa nenahraditeľným zdrojom prípravy ďalšieho ročníka tvorivých dielni. Podstatou každého vyjadrenia účastníkov sú vzácne slová uznania a obdivu lektorke za podnetnú motiváciu, za odborné usmernenie a pomoc v oblastiach prípravy na súťaž či v nácviku divadla.

Podujatia sa zúčastnili žiaci a učitelia zo škôl - CZUŠ Hviezdoslavov, ZŠ Mateja Bela Šamorín a ZŠ na ul. Smetanov háj v D. Strede. Finančný príspevok na základe projektu ŽOS z verejných zdrojov poskytol FOND NA PODPORU UMENIA – ďakujeme !!!

Podujatie veľkoryso podporila firma MINIT s.r.o.- s úctou ďakujeme !!!

A zvlášť ďakujeme pani lektorke Mgr. J. Čajkovej, že tak bohato a krásne zaujala malých i veľkých, ale aj nás!

Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová.

jana svetlovská

Foto: Bc Áron Derzsi

 

Obrázky