Uctili sme si obete 78. výročie Slovenského národného povstania

Výročie Slovenského národného povstania
05.09.2022

Uctili sme si obete 78. výročie Slovenského národného povstania

Dňa 26. augusta 2022 sa v Dunajskej Strede pri Pomníku obetiam fašizmu uskutočnila

pietna slávnosť pri príležitosti 78. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania.

Medzi účastnými boli hostia Zoltán Hájos, poslanec TTSK a primátor mesta Dunajská

Streda, Ladislav Gútay – predseda komisie MsZ pre vzdelanie a kultúru v Dunajskej Strede,

Michal Deraj, prednosta Okresného úradu Dunajská Streda, Jozef Jánsky, podpredseda

Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, Elena Brošová

podpredsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej v Dunajskej Strede, Timea Takács,

riaditeľka MsKS Benedeka Csaplára, Tibor Író, riaditeľ Úradu práce a sociálnych vecí a

rodiny, Helena Laczová, riaditeľka Žitnoostrovskej knižnice, riaditelia štátnych

a verejnoprávnych inštitúcií a škôl v meste a občania Dunajskej Stredy.

Kultúrny program sa niesol v duchu poézie. Študentka Gymnázia Ladislava Dúbravu v

Dunajskej Strede, Veronika Kelemenová, recitáciou básne Kto si spomenie, ktorej autorom

je Pavol Horov, spríjemnila pietnu slávnosť. Veronika je úspešnou finalistkou celoštátnej

postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín

2022. Srdečne blahoželáme. Študentku pripravila pedagogička Dana Balážiová. So svojim

slávnostným príhovorom pred prítomných predstúpil Michal Deraj, prednosta Okresného

úradu Dunajská Streda a Jozef Jánsky, podpredseda Oblastného výboru Zväzu

protifašistických bojovníkov v Galante. Nasledovným programom pietnej slávnosti bolo za

znenia smútočnej hudby pokladanie vencov a kytíc k Pomníku obetiam fašizmu v Dunajskej

Strede, ktorého sa okrem hostí zúčastnili aj riaditelia škôl, štátnych a verejnoprávnych

organizácií mesta. Veľmi si vážime účasť žiakov zo Základnej školy na Jilemnického ulici

(vďaka pani učiteľkám Erike Zsigmundovej a Rozálii Vӧrӧsovej) a Základnej školy na ulici

Smetanov háj v Dunajskej Strede.

V závere Osláv 78. výročia Slovenského národného povstania odznela hymnická

pieseň - Kto za pravdu horí. Organizačne podujatie pripravilo Žitnoostrovské osvetové

stredisko /zriaďovateľ TTSK/ v spolupráci so ZO SZPB v Dunajskej Strede, Mestom

Dunajská Streda, Domom Matice slovenskej v Dunajskej Strede a MsKS Benedeka Csaplára

v Dunajskej Strede. Metodicky podujatie pripravila odborná metodička ŽOS Erika Sinová.

 

Videá

Embedded thumbnail for Uctili sme si obete 78. výročie Slovenského národného povstania

Obrázky