PROPOZÍCIE XXVII. ročníka okresnej súťaže filmovej tvorby a videotvorby CINEMA 2019

Film
13.01.2019

PROPOZÍCIE XXVII. ročníka okresnej súťaže filmovej tvorby a videotvorby CINEMA 2019

PROPOZÍCIE
 
XXVII. ročníka okresnej súťaže filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA 2019
 
Termín: 22. februára 2019
 
Miesto: Gallery Nova ŽOS v Dunajskej Strede
 
Usporiadateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda
 
POSLANIE SÚŤAŽE:
 
Poslaním súťaže je prezentovať okresnú amatérsku filmovú tvorbu, poskytnúť možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a oboznámenia sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania. V rámci vzdelávacej časti umožniť individuálnu odbornú konzultáciu, rozvíjať vedomosti v oblasti procesu technického spracovania filmových diel.
 
 
 
ZÁSADY A PRIEBEH SÚŤAŽE:
 
Súťažné príspevky vyhodnotí porota, ktorú menuje usporiadateľ súťaže CINEAMA 2019.
 
Skupiny súťažiacich:
 
I.Skupina: A – autori do 16 rokov
II.Skupina: B – autori do 21 rokov ( okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl )
III.Skupina : C – autori nad 21 rokov ( okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl )
 
 
I.skupina súťaží v 4 kategóriách: animovaný film,
                                                   hraný film,
 
                                                   reportáž a dokument,
 
                                                   experiment a videoklip
 
II.skupina súťaží v 4 kategóriách: animovaný film,
                                                   hraný film,
 
                                                   reportáž a dokument,
 
                                                 experiment a videoklip
 
III.skupina súťaží v 8 kategóriách:  animovaný film,
                                                                 hraný film,
 
                                                                reportáž,
 
                                                                dokument,
 
                                                                 experiment,
 
                                                                 videoklip,
 
                                                                 minútový film,
 
                                                                 zvučka ( pre festivaly CINEAMA, UNICA – pre slovenskú kolekciu)
 
V každej z týchto 3 skupín a v ich kategóriách bude udelená jedna prvá cena najlepšiemu filmovému dielu. Zaradenie do skupiny a kategórie označujú autori na prihláške a potvrdzujú svojím podpisom. Súťaž je tematicky neobmedzená. Dĺžka súťažných filmov je od 1 do 20 minút. V súťaži budú udelené ceny a čestné uznania. Autori zo všetkých skupín môžu súťažiť v kategórii zvučka súťaže CINEAMA, zvučka pre súťaž UNICA – ide o obrazovo – zvukovú zvučku do 30 sekúnd. Film nesmie byť starší ako 3 roky.
 
Do súťaže nie je možné prihlásiť film zobrazujúci násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.
 
TECHNICKÉ PODMIENKY:
 
1.OBRAZ – uviesť počet obrázkov za sekundu ( 23,976, 25, 29,97) odporúča sa používať 25 fps, formát 4:3, 16:9
2.ZVUK – uviesť počet kanálov ( 1.0, 2.0, 5.1 ), použitý kodek (PCM, AC3, MP2), frekvenciu a dátový tok
3.ROZLÍŠENIE – veľkosť, t.j. kvalita snímky - FULL HD 1080p, 1080i ( 1920x1080, prípadne 1440x1080), - HD 720p ( 1280x720), SD (720x576 PAL)
                                      
 
4.KODEK – spôsob komprimácie výsledného diela, aby nebol súbor príliš veľký – MPEG4, označovaný aj H264 alebo X264 – MPEG2 – DV – starší kodek používaný pri SD formáte
5.KONTAJNER – spôsob, ako sa zhotovený kodek spolu so zvukom, prípadne s titulkami zabalí – MKV – M2TS – MOV – MP4 – AVI, MPG, WMV – menej používané staršie kontajnery
6.DISTRIBÚCIA – spôsob prenosu – doručenia kontajnera od autora k organizátorovi : Internet (WETransfer, Uschovna.cz) – USB kľúč, prípadne USB pevný disk ( ak ide o väčšie množstvo ) – optické médiá (BluRay, DVD) kontajner nahratý ako data – akceptované môžu byť aj BluRay a DVD video
7.OZNAČENIE FILMOV - každá snímka musí byť označená údajmi:
Názov filmu, dĺžka projekcie, meno a priezvisko, presná adresa, e-mail, skupinu a kategóriu. Každý súťažný film musí byť dodaný ako samostatný súbor, musí mať na začiatku a na konci minimálne 5 sekúnd čiernej a musí mať vyplnenú samostatnú prihlášku !
 
Autor vyplní na prihláške uvedené údaje: názov filmu, dĺžka projekcie, veková skupina, kategória, meno a priezvisko autora, adresa: ulica, obec, mesto PSČ, e-mailová adresa autora, tel. číslo autora, dátum narodenia autora, technické parametre podľa bodov 1. - 6.
 
KRITÉRIA HODNOTENIA FILMOV:
 
a)Umelecko – tvorivé ( v závislosti od žánru hodnoteného filmu)
-          Téma: výber témy a námetu filmu a ich filmové spracovanie.
 
-          Dramaturgia: výstavba príbehu z pohľadu udržania pozornosti diváka a s prihliadnutím na žánrové charakteristiky diela, pre diváka zrozumiteľné usporiadanie príbehu
 
-          Scenár: jeho obrazová a textová časť, použitie rôznych verbálnych a neverbálnych foriem zobrazenia.
 
-          Kamera: jej úloha ako prostriedku na záznam obrazu, ale aj ako významného výrazového prostriedku, vizuálne stvárnenie obsahu diela s prihliadnutím na je prínos z pohľadu dodržania štylistiky obrazových znakov, podpora obsahu z pohľadu výberu obrazových prostriedkov ( svetlo, objektívy, kompozície atď.) a vytvorenie atmosféry, ako súbežnej autonómnej zložky diela.
 
-          Réžia: autorsky vyjadriť všetkými prostriedkami dramaturgické a scenáristické priority, vniesť do nich vlastné videnie a realizovať v duchu obsahu diela štylisticky adekvátnymi prostriedkami proporčne stmeliť filmové umelecké dielo do jedného kompaktného celku pri adekvátnom použití všetkých druhov výrazových prostriedkov, schopnosť koordinovať všetky činnosti potrebné na vznik filmového diela.
 
-          Strih a strihová skladba: spájanie záberov, v ich adekvátnej veľkosti a dĺžke, zachovanie a určovanie správneho rytmu celého filmu, strihová skladba diela a jej súlad s obsahom ( temporytmus, strih jednotlivých obrazov, rozlíšenie sekvencií a strihová „zručnosť“ pri spájaní záberov).
 
-          Hudba: výber hudby, jej správne použitie na umocnenie pôsobenia jednotlivých záberov.
 
-          Auditívna zložka: dodržiavanie kontaktného zvuku a vo finálnej časti doplnenie ruchmi, prípadne hudbou v súlade s obsahom diela a jeho štylistickým zámerom a významovým odlíšením hodnôt zvukových vrstiev.
 
-          Herecké výkony, kostýmy: hovorené slovo, pohyb na scéne, gestá.
 
-          Výber prostredia na nakrúcanie, tvorba scény, dekorácie.
 
-          Adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov na zobrazenie myšlienky, významu a posolstva filmového diela, zrozumiteľnosť pre diváka.
 
Technické ( v závislosti od veku autora a žánru hodnoteného filmu)
-          Technická kvalita obrazu ( snímanie, osvetlenie, intenzita)
 
-          Technická kvalita zvuku.
 
Odborné ( pri reportáži a dokumente)
-          Zverejňovanie pravdivých a overených informácií.
 
-          Odborný prínos komentára.
 
-          Zrozumiteľnosť, dĺžka, adekvátnosť komentára v porovnaní s obrazom.
 
Ocenené filmy budú so súhlasom autora prekopírované pre archív bez nároku autora na honorár. Každé iné využitie snímky bude s autorom konzultované.
 
Vďaka zaradeniu súťaže CINEAMA do systému súťaží Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do kategórie „C“ sú účastníci súťaže a diváci – žiaci a študenti základných a stredných škôl aj s pedagogickým sprievodom oprávnení zúčastniť sa na podujatí aj v čase vyučovania, pričom ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená.
 
 
 
 
 
Filmy doručte meilom, osobne alebo poštou na adresu:
 
 
 
Žitnoostrovské osvetové stredisko
 
Ulica biskupa Kondého 10
 
929 01 Dunajská Streda
 
derzsi.dszos@ gmail.com
 
 
Do: 22. 2. 2019

Dokumenty