Opäť prevencia v školách

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
24.10.2022

Opäť prevencia v školách

V rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, menovite preventistka kpt. Mgr. Ivetou Végh v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, dňa 5. októbra 2022 prednášali a diskutovali so žiakmi 5. ročníka (spolu 42 žiakov) ZŠ na ul. Smetanov háj v Dunajskej Strede v rámci celoštátneho projektu pre oblasť prevencie kriminality v rámci programu Detská policajná akadémia.  Cieľom projektu je predchádzať sociálno-patologickým javom, ako je závislosť na drogách, kriminalita, záškoláctvo, vandalizmus, šikana a pod. Našou snahou je viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. 
Žiaci živo diskutovali, pýtali sna na možnosti riešenia situácií, s ktorými sa už stretli a pracovali s témami v pracovnom zošite. Prvá téma ZOZNÁMTE SA S NAŠOU POLÍCIOU priniesla množstvo informácií o činnosti polície, ako sa policajt preukazuje, pripomenuli a zapísali si dôležité telefónne čísla, na ktorých môžu hľadať pomoc, dozvedeli sa aj v akých situáciách je vhodné alebo dokonca potrebné obrátiť sa na políciu. 
Deti boli aktívne, bariéra medzi verejnosťou a policajtom pri týchto stretnutia je mizivá a preto je dôležitá aj takáto forma prevencie.   
Text a foto: Mgr. E. Sinová

Obrázky