Nárast agresivity u mládeže a prevencia

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
30.11.2021

Nárast agresivity u mládeže a prevencia

Podstatnú časť v problematike šikanovania či kyberšikanovania zohráva jej prevencia a eliminácia. Ešte v novembri sme v rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, menovite preventistka kpt. Bc. Ivetou Végh  v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, stihli prednášať a diskutovať so študentmi 2. a 3. ročníka (s účasťou sto študentov) Spojenej školy na ulici Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede. Ústrednými témami boli "Šikana", "Kyberšikana" a "Kriminalita mládeže"

            Agresivita je vo vývoji človeka dôležitá. Je jedným z prejavov individualizácie a vyrovnávania sa s náročnou životnou situáciou. Medzi úlohy detského obdobia patrí naučiť sa, kedy a voči komu byť agresívny. Šikanovanie je prejavom sociálnej patológie. Prejavom je opakované a zámerné správanie sa s cieľom niekomu ublížiť. Pri zneužívaní sily alebo právomoci vo svoj prospech v inkognite ide o kyberšikanovanie. Študenti účastní besedy Kriminalita mládeže a trestná zodpovednosť mladistvých boli oboznámení s pojmami akými sú priestupok, trestný čin, veková trestnoprávna zodpovednosť. Zdieľané informácie sa stretli s priaznivou odozvou u cieľovej skupiny a veríme, že pozitívne ovplyvnili ich postoje na vytváranie zdravého životného štýlu, klímy v škole a zníženiu protispoločenskej činnosti.

            Žitnoostrovské osvetové stredisko zabezpečilo pre účastníkov dvojjazyčné metodické materiály "Pre život bez závislosti", "Povedz nie závislosti!", "Ako chrániť dieťa pred drogami" a "Slobodné nie drogám".

 

Obrázky