Mládež spievala v Dunajskej Strede

Mládež spieva
23.04.2024

Mládež spievala v Dunajskej Strede

Vysoká kvalita prekvapila aj porotu

 

            Dňa 9. apríla 2024 sa uskutočnila Krajská súťažná prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov Trnavského kraja v MsKS B. Csaplára v Dunajskej Strede pod názvom MLÁDEŽ SPIEVA.  Išlo už o 61. ročník – najstaršia súťaže v zborovom speve Na Slovensku! Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Na pódiu sa vystriedalo takmer 150 účastníkov. A to Detský spevácky zbor Amosko, ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi, Detský spevácky zbor pri ZUŠ v Dolnom Štále, Detský spevácky zbor pri ZUŠ J. Janigu vo Veľkom Mederi, Detský spevácky zbor Hlohovčatá z Hlohovca a Detský spevácky zbor ZUŠ zo Senice.

            V úvode krajskej prehliadky riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska, Mgr. Jana Svetlovská, privítala odbornú porotu, ktorá pracovala v zložení  Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. predsedníčka poroty a členkami poroty boli  Doc. Elena Šárayová – Kováčová a PaedDr. Katalin Kollár Dis art.. Privítaním súťažných i nesúťažných speváckych zborov a prítomných v publiku tak slávnostne otvorila prehliadku zborového spevu. Ako prvý sa na pódiu  predstavil  Detský spevácky zbor Amosko, ktorý vznikol v školskom roku 2013/2014  z Veľkého  Medera. Zbor tvoria žiaci prvého stupňa všetkých ročníkov školy a pracuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Silvie Szeles-Pongrácz.  Často vystupujú na kultúrnych podujatiach a  viackrát nesúťažne  na krajskej súťaži Mládež spieva a na oslavách 50. výročia založenia zboru Zoltána Kodálya v Galante. Na prehliadke sa predstavili slovenskými ľudovými piesňami, ktoré odspievali v krásnych ľudových krojoch. Ako druhý sa nesúťažne prezentoval Detský spevácky zbor založený pri Reformovanej kresťanskej cirkvi v roku 1990 v Dolnom Štáli, ktorý od roku 2017 funguje pri domácej ZUŠ. Často vystupovali  na  kresťanských festivaloch v Maďarsku a na Slovensku, na školských podujatiach a na cirkevných Bohoslužbách. Spolu so Zmiešaným Zborom Te Deum Laudamus spievali aj v Nemecku v rôznych kostoloch aj na festivaloch v Budapešti.  Zbor založila a aj dodnes vedie Mgr. Márta Oros. Ich repertoár sa niesol pod názvom Privítanie, Hallihó! a Voláme Ťa spievať. Nesúťažné vystúpenie speváckych zborov následne vystriedali detské spevácke zbory v samotnej súťaži. Ako prvý -  Detský spevácky zbor ZUŠ zo Senice, ktorý vznikol v roku 2003 na podnet jeho terajšieho dirigenta Ondreja Hluchého. Zbor je tvorený žiakmi speváckeho odboru, ktorí vystupujú aj sólovo.  Zbor úspešne reprezentuje svoje mesto,  školu aj kraj Sú niekoľkonásobní víťazi krajskej a celoštátnej súťaže Mládež spieva. Účinkovali aj v Rakúsku a v Českej Republike. V máji 2018 sa  zúčastnili  Európskeho mládežníckeho hudobného festivalu "At the watergate 2018" v Holandsku. Zbor do roku 2022 viedol Mgr. Ondrej Hluchý, od septembra 2023 vedie Mgr. Gabriela Vávrová Vizváry. Hlasovou pedagogičkou zboru je Mgr. Katarína Kružíková, korepetítorka Mgr. Mirka Gáfriková. Spevácky zbor sa prezentoval Ľudovou piesňou, piesňou Keď ma vyrazili z hudobnej a Židovskou piesňou. Stálicou krajskej súťaže je Detský spevácky zbor pri ZUŠ J.Janigu vo Veľkom Mederi. Bol založený v roku 2013. Zbor  vystupuje na školských a mestských slávnostiach. V roku 2016 na celoštátnej súťaži maďarských detských speváckych zborov Znejúca pieseň získal Zlatý veniec. V roku 2017 a 2018 na krajskej i celoštátnej súťaži Mládež spieva získal Zlaté pásmo. V roku 2018 v Maďarsku na festivale Alba Regia získali titul „Spevácky zbor roka“. Zakladajúcou dirigentkou zboru je Mgr. Orsovics Yvette, PhD. Korepetítorkou zboru je pedagogička ZUŠ Mgr. Lucia Kolenčíková. Ich repertoárom boli Ľudové piesne zo zbierky B. Bartóka a Lajosa Bárdosa, rezonovali aj tóny piesní Ave Maria a Galagonya. Ako tretí sa súťažne prezentoval Detský spevácky zbor Hlohovčatá vznikol v roku 2010 pri ZUŠ Hlohovec a jeho zakladateľkou bola jeho vedúca a dirigentka Martina Baračková, dirigentkou zboru je dirigentka Mária Mišunová. Od svojho vzniku  získali vysoké ocenenia na krajských a celoštátnych súťažiach Mládež spieva. Zlaté pásma v Dunajskej Strede a strieborné na celoštátnej úrovni.  Ocenenie získali aj od predsedu Trnavského samosprávneho kraja a od primátora mesta Hlohovec za vzornú reprezentáciu mesta.  Minulý rok zbor vydal 5 vlastných skladieb a jednu z nich Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky prezentovalo na svojej stránke ako novú hymnu Policajného zboru. Na jeseň minulého roku Hlohovčatá reprezentovali kraj a Slovensko v Českej republike pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. V roku 2019 vydali svoje prvé CD- čko. Ich repertoár sa niesol v tónoch ľudovej piesne Čerešničky, Hroší twist, či napríklad aj Dona nobis pacem. Všetky  zbory boli ocenené štýlovým diplomom, vecným darom z keramickej dielne Štefana Alfödyho z Dunajskej Stredy, ktorý bol vyrobený len pre túto príležitosť a porota udelila aj Špeciálne ceny. Súčasťou podujatia bol aj odborný seminár, kde sa porotkyne individuálne venovali dirigentom, korepetítorom a celkovému prejavu na súťaži. Porotcovia vysoko ocenili stúpajúcu úroveň predstavení a mimoriadny prístup k súťaži nielen hudobných pedagógov, ale aj samotných detí a mládeže. Záverom slová uznania odzneli aj na adresu organizátorov – osvetárov z Dunajskej Stredy, o čom svedčí aj fakt, že zbory z celého kraja sa tak radi k nám, do Dunajskej Stredy vracajú a cítia sa ako doma.

            Na celoštátnom festivale v Prievidzi nás bude reprezentovať Detský spevácky zbor pri ZUŠ J. Janigu vo Veľkom Mederi – priamy postup a Zlaté pásmo. S návrhom na postup a umiestnenie v Zlatom pásme získali aj ostatné dva spevácke zbory -  Detský spevácky zbor pri ZUŠ zo Senice  a Detský spevácky zbor Hlohovčatá pri ZUŠ Hlohovec. GRATULUJEME !!! Želám im veľa úspechov a radosti z tvorby. Po súťaži sa konal tradične aj Festival detských a mládežníckych speváckych zborov v priestoroch Thermalparku v Dunajskej Strede, čo už má veľmi dobrú odozvu.

 Podujatie prebehlo dvojjazyčne, v réžii odb. metodičky Mgr. Ingrid Láng a PhDr. Eriky Sinovej s finančným príspevkom z verejných zdrojov Národného osvetového centra v Bratislave.

Text: PhDr. E. Sinová + J. Svetlovská

Foto: Bc. Áron Derzsi

 

Obrázky