Informácia

Zákon o kultúrnej a osvetovej činnosti
24.08.2020

Informácia

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podl'a § 2 ods. 3 zákona E.18411999 Z.z. o použivani jazykov národnostných menšín znení neskorších predpisov.

Dokumenty