Hľadáme zamestnanca

Verejné informácie
27.10.2023

Hľadáme zamestnanca

Technický zamestnanec

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Biskupa Kondého 10, 929 01  Dunajská Streda, kultúrne zariadenie Trnavského samosprávneho kraja informuje o voľnom pracovnom mieste:

Voľné pracovné miesto: Technický zamestnanec

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Zamestnávateľ: Žitnoostrovské osvetové stredisko, Biskupa Kondého 10, 929 01  Dunajská Streda, kultúrne zariadenie Trnavského samosprávneho kraja

Termín nástupu: ihneď

Nástupný plat:                                 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platová trieda 3,  platový stupeň podľa odpracovaných rokov + osobný príplatok po 3 mesiacoch.

Pracovná náplň:

 • Zabezpečenie prevádzky kotolne, vedenie dokumentácie, kontrola a riadenie celkovej prevádzky kotolne v zmysle príslušných predpisov.
 • Zodpovedá za osobné motorové vozidlo, kontroluje stav, plánuje opravy a zabezpečuje servisné prehliadky, zabezpečuje sezónne prezúvanie vozidla.
 • Je hmotne zodpovedný za zverený majetok a zariadenia.
 • Vodič osobného vozidla.
 • Technická pomoc pri organizovaní podujatí a inštalácií výstav

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
 • vodičské oprávnenie B, aktívny vodič
 • všeobecná technická zručnosť
 • Požadovaná prax – minimálne päť rokov v odbore

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

Osobné predpoklady na výkon práce:
technická zručnosť, samostatnosť, schopnosť komplexne zhodnocovať fakty, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť, príjemné vystupovanie a komunikácia s ľuďmi

Výhodou: Osvedčenie o spôsobilosti na samostatnú obsluhu teplovodných kotlov a plynné palivo s tepelným výkonom do 100kW vrátane

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

 • žiadosť o obsadenie pracovného miesta
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzač o túto pracovnú pozíciu zašle všetky požadované dokumenty  mailom na adresu: zollerova.anna [at] zupa-tt.sk () alebo poštou na adresu Žitnoostrovské osvetové stredisko, Biskupa Kondého 10, 929 01  Dunajská Streda.

Kontaktná osoba: Anna Zollerová
Tel.: +421 31 55 22 762

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

 

Dokumenty