Bok po boku v prevencii

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
08.10.2021

Bok po boku v prevencii

Okresné riaditeľstvo polície  a Žitnoostrovské osvetové stredisko :

 Bok po boku v prevencii

Prevencia závislosti, kyberšikany a bezpečnosť na cestách

 

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede, menovite  preventistka kpt. Bc. Ivetou Végh  v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou od nového roka pravidelne realizujú cyklické školenia pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov v rámci okresu Dunajská Streda. Témy sa odvíjajú od aktuálnych problémov v spoločnosti. Okrem prevencie vzniku závislosti na psychotropných látkach a rôzneho druhu kriminality, dnes je už dôležitá aj prevencia tzv. kyberšikany, ale aj sebapoškodzovania, ktoré v týchto časoch uzávier a obmedzení sú na vzostupe. Účastníci sa dozvedeli potrebné informácie – samozrejme, že veku primeraným spôsobom - o ohrozeniach, ktoré ich v bežnom živote obklopujú. Odborníčky sa venovali školeniu v oblasti základov právneho vedomia a trestnoprávnych úkonov, ktoré sa týkajú práve vekovej hranice mladších žiakov, ale aj adolescentov. Na trhu je nesmierne pestrá ponuka syntetických drog, v rôznom vábivom balení, ktoré vyvolávajú nezvratné škody na ľudskom organizme a to hneď po prvom podaní. Ale netreba sa zameriavať len na drogy. Oveľa prístupnejším a nemenej nebezpečným je alkohol. Pozornosť bola zvlášť venovaná sociálnym sieťam, ako diskutovať, ako sa chrániť, čo sa môže a čo nemôže touto formou „ponúkať“ verejnosti, opatrne s dôverou k neznámym diskutérom, aby sa žiaci nestali obeťami zločineckých skupín. Ďalšími témami boli prednášky: Bezpečne na cestách a Bezpečne na internete. Osobitne zaujímavá je vždy voľná debata, čas otázok a odpovedí, keď účastníci využívajú možnosť oboznámiť sa s prípadnými rôznymi právnymi dopadmi ich činov, veľakrát, na hranici zákona...

To sa týka starších žiakov. Menšie deti skôr hovoria o zážitkoch v rodine, nie raz „nažalujú“ na otca či mamu keď prebehli pri semaforoch na červenú, či telefonujú za jazdy a podobne. Ako sa hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje a správna informovanosť je veľmi potrebná. A to vo všetkých vekových kategóriách. Školenia sociálnej prevencie v mesiaci apríl boli zamerané na

Dopravu v kocke – Bezpečne na cestách.

Účastnými boli prváčikovia ZŠ na Jilemnického ulici v D. Strede, Materskej školy a žiaci 1. stupňa ZŠ s vjm. v Kútnikoch a ZŠ s vjm. v Ohradoch (cez 180 účastníkov). Školenia pokračovali Oliho príbehom v ZŠ na Jilemnického ulici v D. Strede, prostredníctvom ktorého sa žiaci oboznámili s aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, ohrozeniami bezpečnosti v blízkosti železničných dráh.

Cieľom projektu Eko výchova je vytváranie návykov pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu a aj k jeho ochrane - ZŠ na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Študenti  Gymnázia L. Dúbravu v Dunajskej Strede, účastní besedy Kriminalita mládeže a trestnej zodpovednosti mladistvých, ale aj Drogy a závislosti. V priebehu mesiaca jún boli realizované prednášky ako: Šikana a kyberšikana - ZŠ s vjm. v Gabčíkove, študenti Gymnázia L. Dúbravu v Dunajskej Strede. Kriminalita mládeže – žiaci ZŠ cirkevnej s vjm., D. Streda.  Detská policajná akadémia - ZŠ J. A. Komenského, Veľký Meder (cez sto účastníkov); V júli, v Šamoríne, kde boli účastníkmi deti z Centra pre podporu rodín s deťmi v rámci letného tábora (50 účastníkov) Pokračovali sme v septembri  Základnej školy  vo Vydranoch, kde sme sa  venovali Environmentálnej kriminalite – Eko výchove  „

Spolu takmer 600 účastníkov.

Žitnoostrovské osvetové stredisko pre účastníkov zabezpečuje dvojjazyčné metodické skladačky Pre život bez závislosti a Povedz nie závislosti! Pre život bez závislosti, Povedz nie závislosti!; Ako chrániť dieťa pred drogami, Slobodné nie drogám. A aktuálne NÁŠ ŽIVOT SA ZMENIL a CHRÁNIM SA, ktoré vytlačili vlastným nákladom výlučne pre potreby nášho okresu a Okresné riaditeľstvo polície poskytuje taktiež pútavé metodické materiály Zamotaný v sieti, Nezabudni na mňa v aute; Bezpečne počas prázdnin + prázdninový kalendár; Policajné pexeso, pracovný zošit Detská policajná akadémia, Desatoro seniora. 

Obrázky