BEZPEČNE NA CESTÁCH... aj vo Hviezdoslavove

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
12.11.2021

BEZPEČNE NA CESTÁCH... aj vo Hviezdoslavove

Takto nás dňa 9. a 10. novembra 2021 privítali žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove. Dôvodom návštevy bola prednáška o bezpečnosti detí v cestnej premávke. Predpokladom bezpečnosti detí na ceste je zdravé sebavedomie, poznanie najdôležitejších dopravných značiek, pocit bezpečia na verejných komunikáciách. Lektorkami preventívnej prednášky prosociálnej prevencie bola kpt. Bc. Iveta Végh, preventistka OR PZ Dunajská Streda a metodička ŽOS Mgr. Erika Sinová.

Cieľom je veku primeraným spôsobom prostredníctvom projekcie, tvorivej aktivity upriamiť pozornosť detí na nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Žiaci (70 účastníkov) sa oboznámili s pravidlami chodca na chodníku, ako správne prechádzať cez cestu. Boli upozornení na opodstatnenosť neustále zapnutého bezpečnostného pásu a na pravidlá pri jazde na bicykli.  

Polícia zabezpečila pre účastníkov policajné pexeso, ŽOS Preukaz absolventa policajného školenia a informačný, vzdelávací materiál o dopravných značkách.

Je nevyhnutné, aby deti spoznali možné situácie, ktoré sa vyskytujú v mestách a obciach a pochopili dôležitosť bezpečného správania sa na pozemných komunikáciách.

 

Foto: ŽOS

 

Obrázky