Výtvarné spektrum
piatok, 21 december 2018 00:00

P r o p o z í c i e - XXII. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 – Dunajská Streda Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

 

 

                       

       

 

   vytv._spektrum_logo.jpg                     P r o p o z í c i e

           okresnej tvorivej súťaže a výstavy amatérskej výtvarnej tvorby

 

   XXII. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 – Dunajská Streda

          

 

Vyhlasovateľ:           Národné osvetové centrum v Bratislave

Usporiadateľ:           Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Miesto konania:        Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda

Termín vernisáže:     16. 05. 2019 o 17. 00 hod.

Termín výstavy:        od 16. 05. 2019 do 07. 06. 2019

Uzávierka prijímania výtvarných prác: 01. 03. 2019

 

Základná charakteristika a poslanie súťaže

Celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Súťaž je tematicky zameraná len v jednej kategórii. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Ďalšími cieľmi sú prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu výtvarnú tvorbu, podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.), rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity, vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

 

Podmienky pre súťažiacich

Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci (jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej republiky a občania s trvalým pobytom na Slovensku. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska, alebo pôsobenia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne spektrum/, v časti „Chcem sa prihlásiť”.

Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický alebo video záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2015 až 2019, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch. Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 a rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200x150 cm (tzv. čistý formát bez rámu). Všetky výtvarné práce musia byť adjustované. Nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na zadnej strane každého diela sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo zavesiť. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube (plastika na spodnej strane) čitateľne označiť identifikačným štítkom (príloha propozícií) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek autora, názov diela, rok jeho vzniku, rozmer, technika, zaradenie do súťažnej kategórie, presná adresa trvalého bydliska autora, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená.

 

Súťažné kategórie:

A. kategória: autori vo veku od 15 do 25 rokov

B. kategória: autori vo veku od 25 do 60 rokov

C. kategória: autori vo veku nad 60 rokov

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným

prejavom (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.),

E. kategória: intermédiá - špeciálna tematická kategória (fotografický záznam alebo videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art atď.)

 

                        Súťažné podmienky E. kategórie

                       

                        Diela je možné odovzdávať ako:

fotografický záznam:

  • – vo forme tlače v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – VÝTVARNÉ SPEKTRUM” poštou alebo osobne na adresu Žitnoostrovského osvetového strediska (ďalej ŽOS) v digitálnej forme vo formáte JPG priamo na e-mailovú adresu odbornej metodičky ŽOS pre výtvarnú tvorbu (kontakt uvedený nižšie) pri veľkosti nad 25 MB pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna.cz a pod.)

videozáznam:

  • v digitálnej forme v MP4 pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna.cz a pod.) na e-mailovú adresu odbornej metodičky ŽOS pre výtvarnú tvorbu (kontakt uvedený nižšie) v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite Full HD (1080 p HD).

                        Každá výtvarná práca E. kategórie musí obsahovať ideové objasnenie diela (krátky vysvetľujúci opis a zdôvodnenie diela). Autor tlačený text priloží do obálky ku fotografiám alebo ako súbor PDF zašle na e-mailovú adresu odbornej metodičky ŽOS pre výtvarnú tvorbu. Počet prihlásených výtvarných prác od jedného autora v E. kategórii nie je obmedzený. Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.

 

Spôsob hodnotenia

Výtvarné práce prihlásené do súťaže hodnotí porota vymenovaná riaditeľkou Žitnoostrovského osvetového strediska Mgr. Janou Svetlovskou.

 

Organizácia súťaže a jej priebeh

         Každý autor doručí svoje práce do okresného kola do 01. 03. 2019 na adresu

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda. mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., telefón: 031 552 27 62, 0911 265 582.

Do okresného kola budú prijaté výtvarné práce, ktoré boli vybrané odbornou porotou. Z týchto prác odborná porota najlepšie ohodnotí a odporučí na ďalší postup do krajskej súťaže. Ohodnotené a vybrané výtvarné práce budú vystavené v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede.

 

V rámci okresnej prehliadky sa budú realizovať :

  1. Okresná tvorivá súťaž     
  1. Vyhlásenie výsledkov okresnej súťaže a odovzdávanie cien autorom víťazných prác

sa bude konať dňa 16. 05. 2019 v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede, ul. Múzejná č. 2.

 

Kontakt

 

V prípade nejasností kontaktujte odbornú metodičku Žitnoostrovského osvetového strediska pre výtvarnú tvorbu:

PhDr. Dagmar Madarásová

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Ulica biskupa Kondého 10

929 01 Dunajská Streda

Telefón: +421 315522762

Mobil: +421 911265582

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

           Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. – pre zaslanie diel E. kategórie

www.osvetads.sk

 

Záverečné ustanovenia

  1. V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusí byť súťažiaci prijatý do súťaže, alebo môže byť zo súťaže vyradený.
  2. Súťažné diela tvoriace vystavenú kolekciu z okresného a krajského kola budú vrátené autorom najneskôr do konca júna 2019.
  3. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomu dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.
  4. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže udeľuje organizátorovi bezodplatný súhlas na použitie súťažných fotografií v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.
  5. Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže Národného osvetového centra www.nocka.sk

 

FPU_logo4_biele-na-modrom.png   Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

englisch  magyar  slovenčina