AMFO
pondelok, 15 január 2018 00:00

Propozície, Prihláška - AMFO 2018 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

PROPOZÍCIE AMFO 2018

         Propozície okresnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2018

Vyhlasovateľ:             Národné osvetové centrum v Bratislave

Usporiadateľ:              Žitnoostrovské osvetové stredisko

Miesto konania:          Gallery Nova ŽOS v Dunajskej Strede

Zber fotografií:           28. 2. 2018

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFOje najstaršou a najprestížnejšou súťažou azároveň vrcholným podujatímtohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.

Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

  1. regionálne súťaže a výstavy,
    1. krajské súťaže a výstavy,
    2. celoštátna súťaž a výstava

Kategórie

1. veková skupina: autori do 16 rokov

kategórie:

a) čiernobiela fotografia,

b) farebná fotografia,

c) multimediálna prezentácia;

 

2. veková skupina: autori do 21 rokov

kategórie:

a) čiernobiela fotografia,

b) farebná fotografia,

c) multimediálna prezentácia;

 

3. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)

kategórie:

a) čiernobiela fotografia,

b) farebná fotografia,

c) multimediálna prezentácia.

Multimediálna prezentácia sa hodnotí bez rozlíšenia veku. Multimediálna prezentácia

Pre kategóriu multimediálnych prezentácií fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD-video. Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minúty, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.

Podmienky pre súťažiacich

Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska, alebo pôsobenia. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky. Na prihlásenie do súťaže musí autor spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, vyplniť prihlášku (príloha k propozíciám), poslať so všetkými prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou (resp. priniesť osobne),potvrdenú podpisom, na adresu organizátora. .Limit pre jednotlivé filmové diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie od jedného autora.

Pre kategórie či ernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm.

Upozorňujeme však súťažiacich, že fotografie, ktoré postúpia do krajského a celoštátneho kola musia byť vytlačené vo formáte 30x40 cm, alebo 30x 30 cm, čiže ak jedna fotografia získa ocenenie na okresnej súťaži vo formáte A4, výherca je povinný fotografiu vyhotoviť i vo formáte, ktorý ustanovujú celoštátne propozície.

Práva a povinnosti súťažiacich

Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, e-mail, vek; názov fotografie, rok vzniku, kategória, regionálne osvetové stredisko zo základného kola súťaže).Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

Hodnotenie

Hodnotenie prebieha udelením len jedného 1. miesta, spravidla jedného 2. a 3. miesta a maximálne 3 čestných uznaní v každej kategórii daných vekových skupín. Na objektívne hodnotenie súťažných diel sa zostavujú odborné poroty z aktívnych odborníkov z radov fotografov, teoretikov, publicistov a pedagógov odborných škôl s adekvátnou viacročnou praxou. Poroty môžu mať 3 až 7 členov, pričom odporúčaný počet porotcov je kvôli hlasovaniu nepárny.

Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

Každý autor doručí svoje práce do okresného kola najneskôr do 28.2.2018 na adresu:

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

Vystavené budú tie práce, ktoré vyberie odborná porota.

Odbornú porotu menuje riaditeľka ŽOS Mgr. Jana Svetlovská.

Výsledky súťaže organizátor vyhlási na vernisáži, ocenení autori budú písomne vyrozumení a výsledky nájdete i na webovej adrese Žitnoostrovského osvetového strediska www.osvetads.sk

Bližšie informácie:

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda,

tel.: 0911 265 582, 552 27 62, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

englisch  magyar  slovenčina