Mládež spieva
štvrtok, 31 január 2019 00:00

50. Mládež spieva 2019 - propozície Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Propozície

Mládež spieva 2019

50. ročník

krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

I.              Charakteristika súťaže

1. Krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov je vrcholným podujatím tohto druhu v Trnavskom samosprávnom kraji.

2. Súťaž je určená deťom.

3. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

4. Súťaž sa koná každý druhý rok, vždy v nepárnych rokoch (v párnych rokoch je súťaž a prehliadka orientovaná na mládežnícke spevácke zbory).

II. Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu.

Ďalšími cieľmi sú:

1. prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti mládežníckych speváckych zborov na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni;

2. umožniť mládežníckym zborom koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou;

3. vytvárať mládežníckym speváckym zborom priestor, kde sa učia svojím spevom vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej bázy vážnej hudby a v konečnom dôsledku orientuje mladých spevákov na vyššie kultúrne a duchovné hodnoty;

4. upevňovať v mladých ľuďoch pocit spolupatričnosti;

5. aktivizovať a motivovať mladých ľudí v snahe zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie ciele;

6. vytvárať priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov;

7. priblížiť slovenskému publiku diela jednotlivých štýlových období od skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie.

III. Riadenie súťaže

Vyhlasovateľ a garant celoštátnej súťaže - Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR1.

Organizátor krajskej súťaže TTSK - Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

                                    2. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

I. Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je dvojstupňová:

1) krajské súťaže a prehliadky,

2) celoštátna súťaž a prehliadka.

II. Súťažné kategórie

Súťaž nemá súťažné kategórie.

                       3. PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH

3.1. Prihlasovanie

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky mládežnícke spevácke zbory pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré spravidla pracujú na základných umeleckých školách a základných školách.

2. Do základného kola súťaže sa kolektívy prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia. Ak sa v mieste pôsobenia neuskutoční základné kolo, môžu sa prihlásiť do základného kola vo vedľajšom kraji, ak s tým budú súhlasiť organizátori.

3. Do krajského kola súťaže sa je potrebné prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/mladez-spieva/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.

3.2. Súťažné podmienky

1. V roku konania postupovej súťaže môžu členovia súťažiacich speváckych zborov dosiahnuť vek maximálne 17 rokov.

2. Maximálny možný počet spevákov v zbore je stanovený na 42 spevákov.

3. Minutáž súťažného vystúpenia je 10 – 14 minút čistej hudby.

4. Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným vystúpením, ktoré uvedie v základnom stupni súťaže.1 / Medzi stupňami súťaže môže kolektív v súťažnom vystúpení robiť úpravy na základe odporúčaní odbornej poroty. / 

5. Vyhlasovateľ súťaže neurčil pre tento ročník povinné skladby.

6. V prípade postupu do celoštátneho kola odporúčame kolektívom vopred nacvičiť skladby, ktoré odznejú na slávnostnom záverečnom koncerte (tieto skladby nie sú povinnou súčasťou súťažných vystúpení): Horičky zelenie (arr. Z. Mikula) pre detský zbor, Náš tatíček (arr. Z. Mikula) pre detský zbor, Look at the world (J. Rutter) pre detský zbor a Hymn to freedom (O. Peterson, arr. Z. Mikula) pre detský zbor.

4. Organizácia

Krajská súťaž TTSK:

Organizátorom je Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede a uskutoční sa

9. apríla 2019 v MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede.

Celoštátna súťaž a prehliadka

Organizátorom je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a uskutoční sa 29. – 31. mája 2019 v Prievidzi.

5. Hodnotenie súťaže

1. Na krajskej úrovni prebieha hodnotenie zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma, príp. mimo nich. A zároveň sa udeľuje jeden priamy postup do celoštátneho kola. /   Porota môže v prípade vynikajúcich výkonov odporučiť na postup ešte dve súťažné telesá. Národné osvetové centrum, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodnú podľa koncepcie a možností, či je možné návrhy prijať.  / /

2. Na celoštátnej úrovni sa udeľujú v tomto ročníku len špeciálne ocenenia bez určenia absolútneho víťaza. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny aj na krajskom kole, napr. cenu za interpretáciu diela slovenského skladateľa.

3. Na krajskej úrovni spracúva a odovzdáva organizátorom výsledky súťaže vo forme hodnotiacej správy, ktorá obsahuje odbornú analýzu a zdôvodnenie rozhodnutia poroty, predseda poroty.

3. Kritériá hodnotenia: a. intonácia, b. rytmus, c. výber repertoáru – vhodnosť, zaujímavosť a inšpiratívnosť dramaturgie, d. hlasová kultúra – rozvíjanie hlasu, spevácka technika, e. výrazová kvalita interpretácie – práca s výrazovými prostriedkami, f. dirigentský výkon, g. celková umelecká úroveň.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Deti sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (pedagóga, dirigenta, vedúceho súboru, rodiča alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného, či sociálneho charakteru.

2. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

3. Pre porotu prosím doneste 1 exemplár partitúr súťažných skladieb (ktoré prosím odovzdať hneď po príchode ). Účastníci vyhlasujú, že nemajú námietky proti nahrávaniu súťažného programu na metodické, propagačné a dokumentačné účely.

Prihlášky treba vyplniť najneskôr do 22.2.2019.

Do krajského kola súťaže sa je potrebné prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/mladez-spieva/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.

V prípade nejasností kontaktujte odbornú pracovníčku Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede

Kontakt:

Mgr. Ingrid Láng

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Ulica biskupa Kondého 10

929 01 Dunajská Streda

Tel.: 031/ 552 27 62

Fax: 031/ 552 47 92

Mobil: 0911 265 582

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

englisch  magyar  slovenčina