Hviezdoslavov Kubín
utorok, 23 január 2018 00:00

Propozície, Prihláška - 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

P r o p o z í c i e

okresnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

 

Vyhlasovateľ:                             Národné osvetové centrum v Bratislave

Miesto konania:                         Žitnoostrovské osvetové stredisko, Dunajská Streda

Termín konania:                       20. 03. 2018 – žiaci I. a II. kategórie, recitačné kolektívy

                                                    22. 03. 2018 – žiaci III. a IV. kategórie

Uzávierka prijímania prihlášok:14. 03. 2018

 

 

Organizačný poriadok

 

Súťaž Hviezdoslavov Kubín je zaradená v rezorte školstva do kategórie A – súťaží vyhlasovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, osvetové a kultúrne strediská môžu využívať pri jej organizácii spoluprácu s odbormi školstva okresných úradov, najmä v krajských mestách a uplatňovať vo svojej práci dokumenty z rezortu školstva vhodné pre organizovanie súťaže Hviezdoslavov Kubín:

Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení

https://www.minedu.sk/rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2011/

 

PROPOZÍCIE

Ciele súťaže:

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu a divadla poézie.

Ďalšími cieľmi sú:

 • Prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu jednotlivcov a kolektívov a inscenačnú tvorbu divadiel poézie.

 • Hlbšie spoznávať literárne hodnoty a zoznamovať s nimi verejnosť. Rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

 • Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.

 • Umožniť pedagogickým pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, estetická a etická výchova, a kultúrnym pracovníkom ponúknuť možnosť na skvalitnenie kultúrneho života v miestach a regiónoch.

 • Aktivizovať a vytvárať priestor na prezentáciu výsledkov slovnej a divadelnej interpretačnej tvorby základným, stredným a vysokým školám, základným umeleckým školám, centrám voľného času a ďalším subjektom vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a dospelých.

 • Vytvárať možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a vzdelávania pre všetkých záujemcov o túto činnosť prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich diskusií a iných foriem vzdelávacích i sprievodných podujatí.

Kategorizácia účastníkov:

 • Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.

 

Súťažné kategórie:

A/ Súťaž jednotlivcov

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.

      a)   umelecký prednes detí 

I. kategória

- žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl vo veku 7 – 10 rokov,

- umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

- umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.

II. kategória

- žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl a prímy (1. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci

základných umeleckých škôl vo veku 10 – 12 rokov,

- umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

- umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.

III. kategória

- žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl a sekundy, tercie, kvarty (2. – 4. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 12 – 15 rokov,

- umelecký prednes poézie maximálne 6 minút,

- umelecký prednes prózy maximálne 8 minút.

b)    umelecký prednes mládeže

   IV. kategória

- žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane1,

- umelecký prednes poézie maximálne 8 minút,

- umelecký prednes prózy maximálne 10 minút.

c)    umelecký prednes dospelých

V. kategória

- študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov2,

- umelecký prednes poézie maximálne 8 minút,

- umelecký prednes prózy maximálne 10 minút.

B) Súťaž kolektívov

I. kategória

   - detské recitačné kolektívy a divadlá poézie,

   - vek účinkujúcich členov súboru do 15 rokov.

II. kategória

- divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých,

- vek účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov.

 • Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku (príloha k propozíciám), poslať so všetkými prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou/osobne potvrdenú podpisom na adresu organizátora základného kola do termínu uvedeného v  - Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže. Termíny a kontakty.

 • Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom.

 • V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese.

 •      Súťaž na každom stupni vyhodnocuje kolektív odborníkov, ktorých určuje organizátor                 

        súťaže.

 • Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a prekladovej literatúry v slovenskom jazyku.

 • Podmienkou účasti jednotlivcov je zaslanie elektronicky spracovaného súťažného textu

      prednesu vo formáte Word alebo PDF so zachovaním grafického členenia podľa knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora, autora a prekladateľa, prípadne upravovateľa textu a meno/á pedagóga/lektora, s ktorým recitátor  na texte pracoval.

 • Podmienkou účasti kolektívu je zaslanie elektronicky spracovaného scenára inscenácie s

       uvedením autorov a prekladateľov textov, ako aj tvorcov inscenácie.

1 Záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola.

2 Záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola.

 

Priebeh súťaže a pravidlá postupu:

        

 • Jednotlivci začínajú súťaž v základnom, resp. školskom kole, kolektívy sa prihlasujú u organizátorov obvodného kola pre okres Trnava a do okresného kola súťaže v okresoch Piešťany a Hlohovec. Recitátori, ktorí vystúpili v celoštátnom kole, začínajú súťažiť v nasledujúcom roku v krajskom kole, recitátori, ktorí vystúpili v krajskom kole začínajú súťažiť v okresnom kole. Recitátori, ktorí sa v minulom roku umiestnili na prvých troch miestach v okresnom kole začínajú súťažiť v obvodnom kole súťaže, ak nemenia vekovú kategóriu. Ak toto právo nevyužijú, môžu nastúpiť v základnom kole súťaže.

 • V prípade zmeny vekovej súťažnej kategórie začínajú recitátori súťaž v základných kolách.

 • Recitátor, ktorý sa zúčastnil iných recitátorských súťaží (Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička a ďalšie), nastupuje do súťaže Hv. Kubín  v Dunajskej Strede  s novým textom.

 • Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti v súťaži Hv. Kubín  už vystúpil. Aj v tomto prípade môže porota recitátora zo súťaže vylúčiť.

 • Súbory sa nemôžu zúčastniť súťaže s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili v minulosti. O prípadnom preradení súboru rozhodujú spoločne odborné poroty a organizátori súťaží.

 • Odborná porota na výberových kolách odporúča na postup do okresného kola maximálne dvoch /v prípade, že sa stretnú mimoriadne talenty na jednej škole/   recitátorov v jednotlivej kategórií za školu. Toto je mimoriadna možnosť v okrese Dunajská  Streda - po predbežnej dohode s pedagógmi   z  okresu v minulosti. Porota na okresných kolách odporučí iba jedného recitátora (spravidla I. miesto) do krajského kola súťaže.

 • V prípade, že sa na súťaži vyskytnú ďalšie úspešné prednesy a inscenácie, môže ich porota odporučiť osobitne s vecným zdôvodnením svojho návrhu. Odporučené prednesy treba pripísať na prihlášku pre organizátora krajskej súťaže.

Z okresnej  súťaže vyberajú členovia porôt  súťaže v detskom a umeleckom prednese a v tvorbe recitačných kolektív a divadiel poézie spravidla z 1. miest (v prípade vysokej umeleckej úrovne aj z nižších miest) na krajskú  prehliadku a súťaž recitátorov I. – V. kategórie. V prípade nižšej dramaturgickej alebo umeleckej úrovne výkonov do programu nemusia byť vybratí všetci recitátori a kolektívy z 1. miest.

             

             Hodnotiace kritériá v detskom a umeleckom prednese

Dramaturgická príprava predlohy

   • vhodnosť výberu textu veku a typu recitátora,

   • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,

   • originalita a objavnosť predlohy,

   • správne pochopenie obsahu a zmyslu textu,

   • rozbor, členenie a úprava predlohy,

   • vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu,

   • aktuálny výklad recitovaného textu.

Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora

   • schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora,

   • schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu,

   • hlasová a rečová technika recitátora,

   • originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania,

   • tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami,

   • funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov,

   • výstavba, gradácia a pointovanie prednesu,

   • miera rozumovej a citovej účasti na prednese.

Pôsobivosť prednesu na poslucháča

   • kontakt s poslucháčom a zacielenosť naňho,

   • presvedčivosť interpretácie,

   • pôsobenie recitátora ako osobnosti,

   • originálnosť recitátora a jeho výkonu.

 

HODNOTIACE Kritériá recitačných kolektívov a divadiel poézie

Dramaturgia

 • vhodnosť témy a predlohy pre kolektív

  • vek,

  • sociálne a kultúrne zázemie,

  • špecifickosť kolektívu

 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,

 • originalita, novosť a objavnosť predlohy,

 • spracovanie literárnej predlohy do scenára

  • rešpektovanie témy, formy a špecifickosti literárnej predlohy,

  • vystihnutie obsahových, žánrových a štýlových osobitostí textu,

  • vystihnutie aktuálnosti obrazov, myšlienok či formy textu,

  • členenie na party,

 • uplatnenie dramatických zákonitostí pri tvorbe scenára,

 • harmónia literárnosti a dramatickosti v scenári,

 • pochopenie obsahu a zmyslu predlohy a scenára,

 • aktuálnosť predlohy a scenára,

 • dramaturgické a pedagogické zámery a ciele, ich naplnenie v scenári.

Javiskové stvárnenie

 • jasnosť a cieľ režijnej koncepcie,

 • zreteľnosť myšlienkovo-poetických rovín a javiskových obrazov,

 • členenie, charakter výstavby a temporytmus inscenácie,

 • hlasová a výrazová úroveň interpretov

  • technika hlasu a reči jednotlivcov a zboru,

  • čistota, výraz, plastickosť sólových interpretov a zboru,

  • charakteristika, vzťahy, funkcie jednotlivcov a zboru,

  • tempo, rytmus, kompaktnosť interpretačného kolektívu,

 • pohybové, prípadne choreografické spracovanie inscenácie

  • charakter, cieľ, funkčnosť, nápaditosť pohybu a choreografie vo vzťahu k téme, a dramaturgicko-režijnému cieľu,

  • pohybová úroveň a technika interpretov, prevedenie javiskových a choreografických foriem,

 • výtvarné spracovanie inscenácie

  • výber, charakter a funkčnosť hmotného (výtvarného) materiálu vo vzťahu k téme, scenáru a dramaturgicko-režijnej koncepcii,

  • estetika farieb a tvarov v kostýmovaní a scénografii, výtvarný štýl inscenácie,

  • pohyb výtvarného materiálu na scéne, jeho funkčnosť, obrazotvornosť a technická presnosť,

 • koexistencia a súhra všetkých javiskových zložiek.

Zameranosť na diváka

 • komunikatívnosť inscenácie s divákom,

 • súhra slovného, poetického a dramatického v inscenácii,

 • originálnosť a jedinečnosť inscenácie.

Doplňujúce informácie

1. Víťazní jednotlivci a kolektívy na celoštátnom kole súťaže budú navrhnutí na účinkovanie na Scénickej žatve 2018 (Martin), Kremnických gagoch 2018 (Kremnica), Medzinárodnom festivale poézie vo Valašskom Meziříčí 2018 (18. – 20. 10. 2018 vo Valašskom Meziříčí v Českej republike).

2. V prílohe č. 1 nájdete Prihlášky na Hviezdoslavov Kubín 2018 (vypĺňa súťažiaci).

 

Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže:

Škola/ZUŠ za kolektív/jednotlivca doručí prihlášku (príloha k propozíciám), poštou/osobne/ mailom - scan prihlášky potvrdenej podpisom; elektronicky spracovaný súťažný text/ scenár inscenácie 

najneskôr do:  14. 3. 2018

na adresu:

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Odbornú porotu menuje riaditeľka ŽOS Mgr. Jana Svetlovská

Výsledky súťaže organizátor vyhlási na súťaži, výsledky budú zverejnené na webovej adrese Žitnoostrovského osvetového strediska www.osvetads.sk

Bližšie informácie:

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda,

tel.: 0911 265 582, 031/552 27 62

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; prípadne Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

englisch  magyar  slovenčina